صفحات

۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

معجزه یعنی چه؟


محمد قرآن رو آورد ، عصاي موسي مار شد ، ابراهيم باغ گل در آتش درست کرد ، باب 750!!!!! تا تير بهش خورد و چيزيش نشد ، مسيح مرده زنده کرد و کور و بینا میکرد ......
اينشتين نسبيت رو آورد ، اديسون برق رو آورد ، داروين تکامل رو آورد ، دموکريت اتم رو آورد ، نيوتون جاذبه رو آورد ....
به راستي معجزه يعني چي ؟؟ واکسن هپاتيت يا توهمات يک ذهن خيال پرداز ؟
به نقل از صفحه فیسبوک من یک بیخدا هستم

هیچ نظری موجود نیست: